Privacy Reglement


Privacy Reglement Stichting Autisme Hulp Zuid Limburg (SAHZL)

Wet Bescherming Persoonsgegevens
In 2001 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) ingevoerd. Een belangrijk onderdeel van deze wet is de informatieplicht. Dit betekent dat SAHZL u moet informeren over de gegevens die over u worden verzameld, met welk doel en hoe er wordt omgegaan met deze gegevens.

Meer informatie over de WBP kunt u lezen op de website www.cbpweb.nl

Privacyreglement

Hoe wij met uw gegevens omgaan, ligt vast in dit privacyreglement.

Recht op bescherming van persoonlijke gegevens

Om een goede begeleiding mogelijk te maken, leggen wij uw persoonlijke gegevens vast. U heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht op bescherming van die gegevens.

Hierin is onder meer geregeld:
Wie toegang heeft tot uw gegevens; Hoe lang de gegevens worden bewaard; Aan wie uw gegevens worden verstrekt; Hoe uw gegevens worden beveiligd; Dat niet meer gegevens over u op genomen wordt dan strikt noodzakelijk; Dat vertrouwelijk met uw gegevens wordt omgaan; Dat alleen diegenen die betrokken zijn bij uw begeleiding op de hoogte zijn van uw situatie; Zonder uw toestemming geen informatie geven wordt aan anderen; Dat u ons kunt verzoeken uw gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen; En dat u kunt vragen uw dossier te vernietigen wanneer uw begeleiding is geëindigd


Toegang tot uw gegevens

Begeleiding

Uw gegevens die nodig zijn voor een goede opmaak van het zorgleefplan of behandelprogramma komen in een open dossier. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de intakeformulieren, CIZ indicatie en een dagprogramma. Dit dossier is in te zien door uzelf en begeleiding. Wanneer gegevens niet direct noodzakelijk zijn voor het maken van een goed zorgleefplan of behandelprogramma dan komen deze gegevens in het gesloten dossier. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld papieren van een Wajong of contracten.

Kwaliteitsverbetering

Uw gegevens worden mogelijk gebruikt in het kader van kwaliteitsverbetering. Kwaliteit moet consequent worden gemeten, het is een wettelijke verplichting voor alle instellingen in de zorgsector om te voldoen aan de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Een voorbeeld hiervan is een dossieronderzoek naar een nieuwe werkwijze of een nieuw ingevoerde begeleiding, met als doel het beoordelen en verbeteren van het eigen functioneren.

Financiële administratie

Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.

Wetenschappelijk onderzoek en statistiek

Uw toestemming is nodig als uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Uw toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot uw persoon herleidbaar zijn.


Verstrekken van gegevens

Behandeling

Voor zover dat relevant is voor uw begeleiding of voor het voortzetten van uw zorg of behandeling elders, worden gegevens verstrekt aan andere hulpverleners tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt.

Familieleden

Gegevens worden enkel verstrekt aan uw familieleden als u daar toestemming voor geeft. Als familieleden of vrienden aanwezig zijn tijdens gesprekken met begeleiders, gaan we er automatisch van uit dat zij de informatie die u ontvangt mogen horen, tenzij u anders aangeeft.

Overheden

Gegevens uit uw dossier worden aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven.
Bijvoorbeeld als men door uw gedrag een gezondheidsrisico loopt.

Beveiliging van uw gegevens

SAHZL draagt er zorg voor dat uw dossier veilig wordt opgeborgen, dat de gegevens niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Begeleiders worden geacht enkel uw gegevens in te zien, die noodzakelijk zijn voor uw begeleiding.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden in principe niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven is. De algemene bewaartermijn is 15 jaar maar de termijn kan ook langer zijn. Dat kan van belang zijn voor bijvoorbeeld medisch-wetenschappelijk onderzoek. Als een beroep wordt gedaan op het vernietigingsrecht (zie hieronder) kan de bewaartermijn korter zijn.

Recht op inzage en afschrift

U heeft er recht op uw gegevens in te zien en u kunt om een afschrift van uw gegevens verzoeken. SAHZL zal binnen twee weken voldoen aan dit verzoek, tenzij dit in strijd is met het privacybelang van een ander. Voor het verstrekken van afschriften vraagt SAHZL de vergoeding die wettelijk is bepaald, namelijk € 0,23 per pagina met een maximum van € 4,50 per verzoek. Inzage in uw gegevens is gratis.

Recht op aanvulling, correctie en afscherming

Als uw persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn of het doel waarvoor uw gegevens zijn verzameld niet ter zake doen, kunt u de begeleider vragen deze binnen 4 weken te corrigeren. Dit recht heeft slechts betrekking op ‘feiten’, gegevens zoals naam en geboortedatum, waarover in het algemeen geen verschil van mening kan bestaan. Het recht om correctie te vragen is niet bedoeld om persoonsgegevens bestaande uit professionele indrukken, meningen en conclusies, waarmee u het oneens bent te corrigeren. U kunt wel vragen een door u afgegeven verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen.

Recht op verwijdering en vernietiging

U kunt uw begeleid(st)er of de teamleid(st)er vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Een verzoek tot vernietiging van gegevens wordt binnen drie maanden uitgevoerd, tenzij uw begeleider aannemelijk maakt dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders, of omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

Kind en Ziekenhuis SurfKids
Copyrighted© 2016 by: Carlo Kok